Efectivo

Regulamin korzystania z aplikacji Efectivo

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu aplikacji Efectivo na rzecz Usługobiorców i Użytkowników przez Human IT Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Legnicka 57D, 54-203 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767522, NIP 6922519943, REGON 382356442, zwaną dalej Human IT lub Usługodawcą

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki świadczenia Usługi.
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna Efectivo (dostępna w formacie PWA lub na platformach Android i iOS w zależności od wersji Aplikacji), możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play i App Store lub dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej, z zastrzeżeniem, iż Usługodawca może określić na stronie Aplikacji wymogi techniczne lub rodzaje przeglądarek niezbędnych do prawidłowego korzystania z aplikacji.
 3. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, korzystający z aplikacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej na warunkach określonych w Regulaminie. 
 4. Użytkownik - osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców,  korzystająca z Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Konto Firmowe – funkcjonalność Aplikacji, dedykowana dla Usługobiorcy, tworzona w procesie rejestracji Usługobiorcy w Aplikacji, zawierająca w szczególności: informacje o wybranym i aktywnym wariancie Aplikacji, dostęp do wybranych funkcjonalności, informacje o stanie rozliczeń, dokumenty i instrukcje oraz dane kontaktowe Pomocy Technicznej oraz inne funkcjonalności.
 6. Konto Użytkownika – funkcjonalność Aplikacji, dedykowana dla Usługobiorcy, tworzona w procesie rejestracji Usługobiorcy w Aplikacji, zawierająca w szczególności: informacje o wybranym i aktywnym wariancie Aplikacji, dostęp do wybranych funkcjonalności, informacje o stanie rozliczeń, dokumenty i instrukcje oraz dane kontaktowe Pomocy Technicznej oraz inne funkcjonalności.
 7. Administrator Usługobiorcy – Użytkownik posiadający umocowanie Usługobiorcy do zarządzania i  konfiguracji Aplikacji.
 8. Cennik Aplikacji – publikowana na stronie www.efectivo.pro informacja zawierająca zestawienie funkcjonalności/poziomów Aplikacji, wysokości stawek i opłat oraz zasad ich naliczania.
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Godziny robocze – godziny pomiędzy 9:00 a 17:00 w Dniach roboczych.

§ 3.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dostępu do Aplikacji. Postanowienia indywidualnych Umów zawartych między Usługobiorcą a Human IT odmienne od postanowień Regulaminu mają nad nimi pierwszeństwo.
 2. Dostęp do Aplikacji i korzystanie z niej wymaga akceptacji Regulaminu oraz podania danych osobowych określonych przy zakładaniu konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich podanie może uniemożłiwic korzystani z Aplikacji. 
 3. Usługobiorca i Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługobiorca i Użytkownik  nie może usuwać ani też modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób ukrywać oznaczeń autorskich praw majątkowych lub osobistych należących do Usługodawcy ani też uwidocznionych przez niego znaków towarowych.
 5. Zmiana Regulaminu w trakcie trwania Umowy wymaga akceptacji Usługobiorcy lub Użytkownika, jednakże brak akceptacji oznacza brak możliwości korzystania z Aplikacji. Jakakolwiek odpowiedzialność Human IT w takim przypadku jest wyłączona, a wynagrodzenie za okres korzystania z Aplikacji nie podlega zwrotowi.

§ 4. Korzystanie z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji w sposób lub w celu sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Usługobiorca lub Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami i warunkami korzystania z Aplikacji, określonymi w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
 3. Aplikacja zawiera funkcjonalności, których opis znajduje się na stronie na stronie internetowej www.efectivo.pro
 4. Dostęp do Aplikacji jest umożliwiony w sposób ciągły, w trybie 24/7 (24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu), z dostępnością na poziomie określonym w SLA dostępnym na stronie internetowej www.efectivo.pro bez uwzględnienia zaplanowanych przerw serwisowych lub rozwojowych.
 5. Dostęp do Aplikacji lub jej niektórych funkcjonalności/poziomów może wymagać dodatkowego wyposażenia umożliwiającego jej prawidłowe działanie w terenie.
 6. Usługobiorca ani Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dokonywać dekompilacji lub deasembilacji kodu źródłowego Aplikacji.
 7. Zabroniona jest dalsza odsprzedaż lub jakiekolwiek udostępnianie Aplikacji osobom trzecim.
 8. Zabronione jest jakiekolwiek przerabianie, modyfikowanie i wprowadzenie zmian do Aplikacji lub integrowanie jej z innymi programami komputerowymi bez zgody Human IT.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Usługobiorcy lub Użytkowników ani za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Aplikacji lub jej funkcjonalności.
 10. Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do komunikatów systemowych, publikowanych przez Usługodawcę.
 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza Human IT nie obejmuje utraconych korzyści i jest każdorazowo ograniczona do wynagrodzenia za trzy poprzedzające miesiące korzystania z Aplikacji.
 12. Human IT zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności, wstrzymania dostępu do Aplikacji lub rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu, naruszenia autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub osób trzecich, w przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub podania nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę. W przypadkach stwierdzenia ww. naruszeń Human IT przysługuje wynagrodzenie:
  1. do daty zakończenia Umowy oraz wynagrodzenia za trzy miesiące korzystania z Aplikacji - w przypadku umów zawartych na czas określony 
  2. wynagrodzenie za sześć miesięcy korzystania z Aplikacji – w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony 
 13. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 3 nie wyłącza uprawnienia Human IT do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 14. W okresie wypowiedzenia Usługobiorca lub Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia, pobrania swoich danych umieszczonych w Aplikacji, pod ryzykiem ich utraty po rozwiązaniu Umowy.

§ 5. Warunki techniczne i organizacyjne oraz zasady realizacji Usługi

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia przez Usługodawcę warunków technicznych określonych na stronie internetowej www.efectivo.pro

§ 6.Płatności i rozliczenia

 1. Z tytułu dostępu do Aplikacji lub jej wybranych funkcjonalności/poziomów Usługodawcy może przysługiwać wynagrodzenie określone w Umowie wnoszone z góry przez Usługobiorcę lub Użytkownika w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na doręczenie faktur Vat w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie. 
 3. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi przed końcem danego okresu abonamentowego uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 7.Prawa autorskie

 1. Dostęp do Aplikacji i korzystanie z niej jest usługą świadczoną w modelu SaaS. 
 2. W sytuacji gdyby korzystanie z Aplikacji nosiło znamiona określone w art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych Human IT Usługodawca udziela Usługobiorcy i jego Użytkownikom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na czas obowiązywania Umowy na korzystanie z utworów Usługodawcy będących elementami interfejsu użytkownika Aplikacji lub materiałów lub innych treści zawartych w Aplikacji bez prawa do udzielania dalszych licencji dla celów niekomercyjnych na następujących polach eksploatacji: 
 1. wyświetlanie z wykorzystaniem komputera, urządzenia mobilnego (w tym telefonów komórkowych) lub innych urządzeń elektronicznych;
 2. utrwalania materiałów techniką cyfrową i drukarską i ich komercyjnego wykorzystania.
 1. Wszelkie treści (oprogramowanie, bazy danych, opracowanie grafiki, logotypy, teksty, filmy, narzędzia, nagrania audio, logo, wydruki, rozwiązania) zawarte w Aplikacji, jej poszczególne elementy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz przepisami ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. 

§ 8. SLA i obsługa techniczna

 1. Obsługa techniczna jest prowadzona w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00 lub na warunkach określonych w SLA dostępnym na stronie internetowej www.efectivo.pro
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub problemy z dostępem do Aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, jak np. ataków hakerskich, niedostępności łączy telekomunikacyjnych lub leżących po stronie Usługobiorcy